ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้เคร่งครัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้เคร่งครัด*, -ผู้เคร่งครัด-

ผู้เคร่งครัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
martian(มาร์'เชิน) n.,adj. เกี่ยวกับดาวอังคาร,ชาวดาวอังคาร n. ผู้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์หรือวินัย
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish,adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
English-Thai: Nontri Dictionary
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sticker (n.) ผู้เคร่งครัด
martinet (n.) ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย Syn. disciplinarian, moralist
puritan (n.) ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา
martinet (n.) นายทหารผู้เคร่งครัด Syn. perfectnist
perfectnist (n.) นายทหารผู้เคร่งครัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้เคร่งครัด
Back to top