ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้เคราะห์ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้เคราะห์ร้าย*, -ผู้เคราะห์ร้าย-

ผู้เคราะห์ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
English-Thai: Nontri Dictionary
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wretch (n.) ผู้เคราะห์ร้าย See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย Syn. victim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้เคราะห์ร้าย
Back to top