ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ออกใบอนุญาต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ออกใบอนุญาต*, -ผู้ออกใบอนุญาต-

ผู้ออกใบอนุญาต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
licencer(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
licenser(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
licensorผู้ออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ออกใบอนุญาต
Back to top