ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้สอบถาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้สอบถาม*, -ผู้สอบถาม-

ผู้สอบถาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
querist(เควอ'ริสทฺ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ถาม
quizmaster(ควิซ'มาสเทอะ) n. ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุโทรทัศน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
question master (n.) ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
quizmaster (n.) ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์ Syn. question master

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้สอบถาม
Back to top