ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ*, -ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ-

ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
money-grubber (n.) ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ Syn. money-grabber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ
Back to top