ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ที่อยู่สันโดษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ที่อยู่สันโดษ*, -ผู้ที่อยู่สันโดษ-

ผู้ที่อยู่สันโดษ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anchoret (n.) ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล Syn. anchorite
anchorite (n.) ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล Syn. anchoret

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ที่อยู่สันโดษ
Back to top