ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน*, -ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน-

ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lounge lizard (n.) แมงดา (ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน) Syn. gigolo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน
Back to top