ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์*, -ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์-

ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
proprietor(โพรไพร'อิเทอะ) n. เจ้าของ,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์., See also: proprietorship n.
proprietress(โพรไพร'อะทริส) n. เจ้าของผู้เป็นหญิง,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นหญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์
Back to top