ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผูกเป็นห่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผูกเป็นห่วง*, -ผูกเป็นห่วง-

ผูกเป็นห่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
loop (vi.) ผูกเป็นห่วง See also: กลายเป็นห่วง Syn. spiral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผูกเป็นห่วง
Back to top