ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดวิสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดวิสัย*, -ผิดวิสัย-

ผิดวิสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
unaccustomed(adj) ไม่คุ้นเคย,แปลก,ผิดวิสัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดวิสัย
Back to top