ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลเชอร์รี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลเชอร์รี่*, -ผลเชอร์รี่-

ผลเชอร์รี่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oxheart (n.) ผลเชอร์รี่รูปหัวใจและมีขนาดใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลเชอร์รี่
Back to top