ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลึกหิมะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลึกหิมะ*, -ผลึกหิมะ-

ผลึกหิมะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
snowflake(สโน'เฟลค) n. เกล็ดหิมะ,ผลึกหิมะ,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลึกหิมะ
Back to top