ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลองุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลองุ่น*, -ผลองุ่น-

ผลองุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
grape(เกรพ) n. ผลองุ่น,ต้นองุ่น,สีม่วงอมแดง,เหล้าองุ่น
seeder(ซีด'เดอะ) n. ผู้หว่านเมล็ด,ผู้หว่านพืช,เครื่องหว่านเมล็ด,พืชที่ให้เมล็ดมาก,เครื่องมือคว้านเมล็ดออก (เช่นจากผลองุ่น)
English-Thai: Nontri Dictionary
grape(n) ผลองุ่น
raisin(n) ลูกเกด,ผลองุ่นแห้ง
vinous(adj) เกี่ยวกับผลองุ่น
vintage(n) ฤดูเก็บผลองุ่น,เหล้าองุ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rape (n.) กากผลองุ่นที่มาจากการทำไวน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลองุ่น
Back to top