ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้องกันจาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้องกันจาก*, -ป้องกันจาก-

ป้องกันจาก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
guard against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก Syn. protect against
guard from (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก Syn. protect against
keep from (phrv.) ป้องกันจาก See also: ทำให้ชักช้า, ทำให้ล่าช้า Syn. prevent from
protect against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก
protect against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก
refrain from (phrv.) ป้องกันจาก Syn. abstain from, forbear from
shield from (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มกันจาก, ซ่อนจาก Syn. shade from
preservative (adj.) ที่สามารถป้องกันจากการทำลายตามธรรมชาติได้ Syn. saving, conservative, protective
preservatory (adj.) ที่สามารถป้องกันจากการทำลายตามธรรมชาติได้ Syn. presevative
presevative (adj.) ที่สามารถป้องกันจากการทำลายตามธรรมชาติได้
seek from (phrv.) มองหา (บางสิ่ง) เพื่อป้องกันจาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้องกันจาก
Back to top