ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดบน*, -ปิดบน-

ปิดบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hatchwayn. ทางเปิดหรือบานเปิดบนดาดฟ้า,ทางเปิด, Syn. hatch,opening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดบน
Back to top