ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่อยน้ำลายไหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่อยน้ำลายไหล*, -ปล่อยน้ำลายไหล-

ปล่อยน้ำลายไหล ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drivel (vi.) ปล่อยน้ำลายไหล Syn. drool, salivate
drool (vi.) ปล่อยน้ำลายไหล Syn. salivate, slaver
slabber (vi.) ปล่อยน้ำลายไหล See also: ปล่อยให้อาหารร่วงจากปาก Syn. drip, dribble, salivate, slobber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่อยน้ำลายไหล
Back to top