ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราศจากความคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราศจากความคิด*, -ปราศจากความคิด-

ปราศจากความคิด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacant (adj.) ปราศจากความคิด See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย Syn. blank, foolish, unintelligent Ops. intelligent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราศจากความคิด
Back to top