ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรากฏตัวให้เห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรากฏตัวให้เห็น*, -ปรากฏตัวให้เห็น-

ปรากฏตัวให้เห็น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in evidence (idm.) ปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัด See also: เป็นที่สังเกตุ, สังเกตได้, สะดุดตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรากฏตัวให้เห็น
Back to top