ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจำที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจำที่*, -ประจำที่-

ประจำที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
donkey workn. งานที่น่าเบื่อที่สุด,งานประจำที่น่าเบื่อที่สุด
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,การธุดงค์,กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ,การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
sedentary(เซด'ดันเทอรี่) adj. นั่ง,เป็นการนั่ง,ในลักษณะนั่ง,อยู่ประจำที่,ไม่เคลื่อนย้าย,ซึ่งยึดติดอยู่กับบางอย่าง., See also: sedentarily adv. sedentariness n.
stationary(สเท'ชะเนอรี) adj. หยุดนิ่ง,ไม่เคลื่อนที่,คงที่,ประจำที่ n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่กับที่, Syn. still,static
English-Thai: Nontri Dictionary
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
sedentary(adj) อยู่ประจำที่,นั่งนิ่ง,ไม่เคลื่อนย้าย
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
stationary(adj) ประจำที่,อยู่กับที่,คงที่,หยุดนิ่ง
usher(n) ผู้นำเข้าประจำที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,กองหน้า,คนส่งสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
empanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู impanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู empanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
topoalgia; topalgiaอาการปวดประจำที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get into (phrv.) เข้าประจำที่ / ตำแหน่ง
man (vt.) เข้าประจำที่ See also: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง Syn. fortify, garrison
post away (phrv.) ส่งไปประจำที่ต่างๆ
sitting (n.) การเข้านั่งประจำที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจำที่
Back to top