ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกคลุมไปด้วยโคลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกคลุมไปด้วยโคลน*, -ปกคลุมไปด้วยโคลน-

ปกคลุมไปด้วยโคลน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mud (vi.) ปกคลุมไปด้วยโคลน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกคลุมไปด้วยโคลน
Back to top