ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุญหนัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุญหนัก*, -บุญหนัก-

บุญหนัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุญหนักศักดิ์ใหญ่ (adj.) powerful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุญหนัก
Back to top