ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุกเข้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุกเข้า*, -บุกเข้า-

บุกเข้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุกเข้าไป (v.) invade See also: trespass Syn. บุก Ops. ถอยออกมา, ล่าถอย
English-Thai: HOPE Dictionary
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burgle (vt.) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: ย่องเบา Syn. burglarize
burgle (vt.) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: ย่องเบา Syn. burglarize
break in (phrv.) บุกเข้าไป See also: พังเข้าไป Syn. burst in
foray (vt.) บุกเข้าไปปล้น See also: ปล้นสะดม Syn. pillage, plunder
irrupt (vi.) บุกเข้าไปในทันที See also: บุกรุก
breakthrough (n.) การบุกเข้าไปในแนวเขตของข้าศึก Syn. breakout
burglary (n.) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: การย่องเบา Syn. housebreaking
housebreaking (n.) การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: การย่องเบา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุกเข้า
Back to top