ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บิดรอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บิดรอบ*, -บิดรอบ-

บิดรอบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
swivel round (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ
wind around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wreathe round
wreathe around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wind around, wreathe round
wreathe round (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. wreathe around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บิดรอบ
Back to top