ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บันทึกท้ายเล่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บันทึกท้ายเล่ม*, -บันทึกท้ายเล่ม-

บันทึกท้ายเล่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
epilogue(n) บทส่งท้าย,คำส่งท้าย,ปัจฉิมกถา,บันทึกท้ายเล่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บันทึกท้ายเล่ม
Back to top