ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บันทึกการประชุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บันทึกการประชุม*, -บันทึกการประชุม-

บันทึกการประชุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verbatim recordบันทึกการประชุมละเอียด, บันทึกการประชุมทุกถ้อยคำ [การทูต]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บันทึกการประชุม
Back to top