ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บอกเป็นนัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บอกเป็นนัย*, -บอกเป็นนัย-

บอกเป็นนัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
implicit(อิมพลิส' ซิท) adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน., See also: implicitly adv. implicitness, implicity n., Syn. absolute, implied)
implied(อิมไพลดฺ') adj. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า, เป็นที่เข้าใจว่า, Syn. involved)
imply(อิมไพล') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มีความหมายว่า., See also: impliedly adv. (indicate)
insinuate(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก., See also: insinuatory adj. insinuately adv. insinuator n. - S. intimate,suggest
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
soft-core(ซอฟทฺ'คอร์) adj. บอกเป็นนัย,กระตุ้นให้รู้,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
implicit(adj) แน่แท้,แน่นอน,โดยปริยาย,บอกเป็นนัย,มีความหมายว่า
imply(vt) ส่อให้เห็น,บอกเป็นนัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cue (vt.) บอกเป็นนัย
imply (vt.) บอกเป็นนัย See also: แสดงนัย Syn. hint, indicate, suggest
insinuate (vt.) บอกเป็นนัย See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย Syn. imply, suggest, intimate
insinuate (vi.) บอกเป็นนัย See also: บอกใบ้, พูดเป็นนัย Syn. imply, suggest, intimate
clue (vt.) บอกเป็นนัยSee also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง Syn. hint
cue (n.) การบอกเป็นนัย Syn. hint, tip
implicit (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัย Syn. inferable, inherent, tacit
implied (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัยSee also: ซึ่งส่อให้เห็น Syn. implicit, tacit
inferable (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัย Syn. inherent, tacit
subtle (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัยSee also: ซึ่งบอกไม่หมด, ซึ่งเข้าใจลำบาก Syn. implied, understated
suggestible (adj.) สามารถบอกเป็นนัยได้ See also: สามารถชี้แนะได้ Syn. advisable, recommendable
understated (adj.) ซึ่งบอกเป็นนัยSee also: ซึ่งบอกไม่หมด, ซึ่งเข้าใจลำบาก Syn. implied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บอกเป็นนัย
Back to top