ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บอกต่อกันไปทีละคน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บอกต่อกันไปทีละคน*, -บอกต่อกันไปทีละคน-

บอกต่อกันไปทีละคน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass down (phrv.) ส่งข่าวหรือบอกต่อกันไปทีละคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บอกต่อกันไปทีละคน
Back to top