ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริเวณแห้งแล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริเวณแห้งแล้ง*, -บริเวณแห้งแล้ง-

บริเวณแห้งแล้ง ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desert๑. บริเวณแห้งแล้ง๒. ทะเลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริเวณแห้งแล้ง
Back to top