ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้อยเกินไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้อยเกินไป*, -น้อยเกินไป-

น้อยเกินไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
insignificant(อินซิกนิฟ'ฟะเคินทฺ) adj. ไม่สำคัญ,เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป,ไม่มีความหมาย., See also: insignificantly adv. -, Syn. meaningless
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underpopulationประชากรน้อยเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anoxemiaการขาดออกซิเจนในเลือด, การพร่องออกซิเจนในเลือด, มีออกซิเจนน้อยเกินไป [การแพทย์]
Underpopulated ประชากรน้อยเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรกับทรัพยากร โดยจำนวนประชากรมีน้อยกว่าจำนวนทรัพยากร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
skimp (vi.) ใช้น้อยเกินไป See also: บริโภคน้อยเกินไป Syn. scamp, slight, pinch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้อยเกินไป
Back to top