ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าดึงดูดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าดึงดูดใจ*, -น่าดึงดูดใจ-

น่าดึงดูดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
captivated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
dazzled (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted Ops. disgusted, bored
fascinated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
jazzy (sl.) น่าดึงดูดใจ See also: น่าเย้ายวน
look good (phrv.) น่าดึงดูดใจ See also: เข้ากันกับ, สวยงาม Syn. look well Ops. look bac
scenic (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: สวยงามอย่างธรรมชาติ Syn. beautiful, spectacular
sensational (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Syn. exciting, marvelous, dramatic
meretricious (adj.) น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก See also: หรูหราแต่เพียงภายนอก Syn. tawdry, garish, gaudy, showy, flashy
look bad (phrv.) ไม่น่าดึงดูดใจ See also: ไม่เข้ากันกับ, ไม่สวยงาม Ops. look good, look well

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าดึงดูดใจ
Back to top