ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าคลื่นไส้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าคลื่นไส้*, -น่าคลื่นไส้-

น่าคลื่นไส้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
English-Thai: Nontri Dictionary
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nasty (adj.) น่าคลื่นไส้ See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
nauseously (adv.) น่าคลื่นไส้ See also: น่าขยะแขยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าคลื่นไส้
Back to top