ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นิ่มและเปียก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นิ่มและเปียก*, -นิ่มและเปียก-

นิ่มและเปียก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
morass(มะแรส') n. พื้นดินที่ต่ำ นิ่มและเปียกชื้น,ที่ลุ่ม หนอง บึง บ่อ, Syn. fen,marsh
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นิ่มและเปียก
Back to top