ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นายทหารผู้ช่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นายทหารผู้ช่วย*, -นายทหารผู้ช่วย-

นายทหารผู้ช่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aide (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp, aide-de-camp
aide-de-camp (n.) นายทหารผู้ช่วย Syn. aid-de-camp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นายทหารผู้ช่วย
Back to top