ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักเขียนบทละคร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักเขียนบทละคร*, -นักเขียนบทละคร-

นักเขียนบทละคร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
playwright(เพล'ไรทฺ) n. นักเขียนบทละคร,อาชีพการเขียนบทละคร
English-Thai: Nontri Dictionary
playwright(n) นักเขียนบทละคร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatists, Thaiนักเขียนบทละครไทย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dramatist (n.) นักเขียนบทละคร Syn. playwright, scriptwriter
scriptwriter (n.) นักเขียนบทละคร Syn. playwright
wilde (n.) นักเขียนบทละครอังกฤษช่วงปีค.ศ 1854-1900

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักเขียนบทละคร
Back to top