ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักล่าสัตว์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักล่าสัตว์*, -นักล่าสัตว์-

นักล่าสัตว์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
gunner(n) คนทำปืน,นักล่าสัตว์,ทหารปืนใหญ่,มือปืน
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Nimrod (n.) นักล่าสัตว์ในพระคัมภีร์
tallyho (int.) คำอุทาน โฮ ของนักล่าสัตว์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักล่าสัตว์
Back to top