ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักลัทธิร่วมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักลัทธิร่วมกัน*, -นักลัทธิร่วมกัน-

นักลัทธิร่วมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
unionist(ยู'เนียนนิสทฺ) n. นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน,ผู้ยึดถือลัทธิสหภาพกรรมกร,ผู้ยึดถือลัทธิร่วมกัน,สมาชิกของสหภาพการค้า, See also: unionistic adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักลัทธิร่วมกัน
Back to top