ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักชิมอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักชิมอาหาร*, -นักชิมอาหาร-

นักชิมอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
gourmand(กัว'เมินดฺ) n. นักชิมอาหาร,คนตะกละ., Syn. gormand., See also: gourmandism n. -pl. gourmands
gourmet(กัว'เม) n. นักชิมอาหาร,นักกินและดื่ม, Syn. epicurean -pl. gourmets
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gourmet (n.) นักชิมอาหาร See also: นักชิมไวน์ Syn. epicure, gastronome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักชิมอาหาร
Back to top