ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทึกทักว่าเป็นจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทึกทักว่าเป็นจริง*, -ทึกทักว่าเป็นจริง-

ทึกทักว่าเป็นจริง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
supposed (adj.) ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง See also: ซึ่งสมมุติว่าเป็นจริง Syn. assumed, presumed Ops. definited, proved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทึกทักว่าเป็นจริง
Back to top