ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ไม่เป็นระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ไม่เป็นระเบียบ*, -ที่ไม่เป็นระเบียบ-

ที่ไม่เป็นระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
littery (adj.) ที่ไม่เป็นระเบียบ See also: เกลื่อนกลาด Syn. untidy Ops. tidy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ไม่เป็นระเบียบ
Back to top