ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ไม่มีประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ไม่มีประโยชน์*, -ที่ไม่มีประโยชน์-

ที่ไม่มีประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.
trumpery(ทรัม'เพอรี) n. สิ่งที่ไม่มีประโยชน์,สิ่งที่ไร้ค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ของสวะ,คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. rubbish,trash
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
void (adj.) ที่ไม่มีประโยชน์ Syn. useless, ineffective Ops. useful
jettison (vt.) ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์ Syn. abandon Ops. maintain
lumber (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ Syn. useless articles
useless articles (n.) เศษของที่ไม่มีประโยชน์ See also: ของสัพเพเหระ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ไม่มีประโยชน์
Back to top