ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ไม่คาดคิดมาก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ไม่คาดคิดมาก่อน*, -ที่ไม่คาดคิดมาก่อน-

ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have an accident (idm.) ประสบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
Back to top