ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่เห็นได้ชัดเจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่เห็นได้ชัดเจน*, -ที่เห็นได้ชัดเจน-

ที่เห็นได้ชัดเจน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clearsighted (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. keen-eyed, keen-sighted
conspicuous (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. obvious
keen-eyed (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. keen-sighted
keen-sighted (adj.) ที่เห็นได้ชัดเจน Syn. keen-eyed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่เห็นได้ชัดเจน
Back to top