ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่เพิ่มเติมขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่เพิ่มเติมขึ้น*, -ที่เพิ่มเติมขึ้น-

ที่เพิ่มเติมขึ้น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
built-in (n.) สิ่งหรือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่เพิ่มเติมขึ้น
Back to top