ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่เพาะปลูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่เพาะปลูก*, -ที่เพาะปลูก-

ที่เพาะปลูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tillageที่เพาะปลูก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cultivable areaพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
farm (n.) ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ See also: นา, ไร่นา Syn. field, pasture
nurseryman (n.) คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้ Syn. farmer, gardener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่เพาะปลูก
Back to top