ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่เป็นปริศนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่เป็นปริศนา*, -ที่เป็นปริศนา-

ที่เป็นปริศนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
conundrum(คะนัน'ดรัม) n. ปริศนา,สิ่งที่เป็นปริศนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Black Boxสิ่งที่เป็นปริศนา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enigma (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา See also: คนลึกลับ, คนที่เป็นปริศนา Syn. mystery, puzzler
puzzler (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นปริศนา See also: คนลึกลับ, คนที่เป็นปริศนา Syn. mystery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่เป็นปริศนา
Back to top