ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่วิตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่วิตก*, -ที่วิตก-

ที่วิตก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anxious (adj.) ที่วิตกกังวล See also: ที่วิตก, ที่กังวล, ที่กระวนกระวาย, ที่ร้อนใจ, ช่างวิตก Syn. worried, concerned, uneasy Ops. calm, relaxed
worrier (n.) ผู้ที่วิตกกังวล See also: คนที่วิตกกังวล
worry (n.) ช่วงเวลาที่วิตกกังวล See also: ช่วงที่มีความทุกข์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่วิตก
Back to top