ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่รังเกียจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่รังเกียจ*, -ที่รังเกียจ-

ที่รังเกียจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
English-Thai: Nontri Dictionary
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anathema (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. detested, hated
detested (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. hated
hated (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. detested

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่รังเกียจ
Back to top