ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่มีอาการซึมเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่มีอาการซึมเศร้า*, -ที่มีอาการซึมเศร้า-

ที่มีอาการซึมเศร้า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depair (n.) โรคทางจิตที่มีอาการซึมเศร้า See also: อาการสิ้นหวัง Syn. melancholy, depression
melancholia (n.) โรคทางจิตที่มีอาการซึมเศร้า See also: อาการสิ้นหวัง Syn. melancholy, depair, depression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่มีอาการซึมเศร้า
Back to top