ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ทำให้เกิดความกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ทำให้เกิดความกลัว*, -ที่ทำให้เกิดความกลัว-

ที่ทำให้เกิดความกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว
hob(ฮอบ) n. ตระอับหรือโครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ,ตะปูหัวกลม,สิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว,เทวดาร่างเล็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ทำให้เกิดความกลัว
Back to top