ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ทำให้ตื่นเต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ทำให้ตื่นเต้น*, -ที่ทำให้ตื่นเต้น-

ที่ทำให้ตื่นเต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
thrill(ธริล) n. สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ. vi.,vt. (ทำให้) ตื่นเต้น,เร้าใจ,เสียวซ่าน,เสียว,เสียวสวาท,ตัวสั่น
thriller(ธริล'เลอะ) n. เรื่องเร้าใจ,เรื่องที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ผู้ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
emotionalism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. melodrama, photism, sentimentality
photism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. emotionalism, melodrama, sentimentality
sensationalism (n.) ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก Syn. emotionalism, melodrama, photism, sentimentality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ทำให้ตื่นเต้น
Back to top